Warto więc uświadomić sobie co oznacza wprowadzenie w województwie takiego stanu. 12 września podczas kolejnej sesji zachodniopomorskiego sejmiku możliwa jest debata na ten temat.

Stan klęski żywiołowej jest rozwiązaniem które przewiduje konstytucja. Może być wprowadzony „dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, oraz w celu ich usunięcia”. Klęską żywiołową przepisy ustawowe z kwietnia 2002 roku definiują jako katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Katastrofą naturalną jest zdarzeniem związanej z działaniem sił natury takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy, silne wiatry, intensywne opady deszczu lub śniegu, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi.
Decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej podejmuje Rada Ministrów z inicjatywy własnej lub na wniosek wojewody. Stan klęski żywiołowej może zostać wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki na okres nie dłuższy niż 30 dni. O ewentualnym jego przedłużeniu decyduje Sejm. 
W czasie stanu klęski żywiołowej instytucje państwowe działają przy pomocy zespołów reagowania kryzysowego ale w ramach dotychczasowych kompetencji. Starosta kieruje działaniami na terenie powiatu a burmistrz oraz wójt na terenie swojej gminy. Wojewoda przejmuje kierownictwo gdy klęska wystąpiła w kilku powiatach województwa a minister – gdy klęska obejmuje kilka województw.
W usuwaniu skutków klęski uczestniczą m. in.: jednostki ochrony przeciwpożarowej, policja i inne służby, straż graniczna, morskie służby ratownicze, podmioty lecznicze i ratownicze. Jeżeli użycie powyższych sił jest niewystarczające to minister obrony może przekazać do dyspozycji wojewody oddziały sił zbrojnych RP. Wojsko może więc usuwać skutki klęski żywiołowej.
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wiąże się z ograniczeniami wolności i praw człowieka i obywatela na objętym nim obszarze. Można nakazać lub zakazać prowadzenia działalności gospodarczej, polecić pracodawcy oddelegowanie pracowników do usuwania skutków klęski np. dokonania rozbiórek lub wyburzeń budynków. Można także wprowadzić reglamentację niektórych towarów oraz zakaz czasowego podwyższania cen na określone towary lub usługi. Możliwe jest wprowadzenie zakazu strajków oraz organizowania imprez masowych. W tym czasie zawieszone są niektóre prawa wyborcze obywateli. „Łamanie” nakazów i zakazów pozwala na sankcje w postaci kar aresztu lub grzywny.
Niewątpliwie stan klęski żywiołowej może pomóc w usuwaniu skutków klęski ale wprowadza też różne rodzaje ograniczenia wolności, praw człowieka i obywatela.

Jerzy Kotlęga